Service Courses Recommended


Dept./ Inst. Name Dept./ Inst. Code Serial Number Course System Number Class Code Class Year Category group Course taught in English Capstone Courses in General Education Course Name Elective/ Required Credits Instructor Selected Space Available Schedule Classroom Remarks special conditions for course selection Industry Experts Co-teaching Course No (Attribute Code) Certificate program in interdisciplinary Moocs Request Form for Recognition of Credits
Occupational Therapy OT I7 I710710 Z 1 Basic Chinese N N Chinese(1) Required 2 0 full
[3]7~8
Moodle N OT N  
Occupational Therapy OT I7 A119110 Zs 1 Lecture N N FOREIGN LANGUAGE(1) Required 2 0 full
[4]5~6
Moodle N FLC N  
Occupational Therapy OT I7 004 I712400 1 Lecture N N GENERAL BIOLOGY Required 2SUNG,HUANG-MO *
HER LU-SHIUN
TAKEFUMI NAKAZAWA
I-Chen Peng

LEE,RUEY-HUA
27 3
[3]3~4
College of Medicine208 Moodle N OT1212 N
Occupational Therapy OT I7 005 I712500 1 Practice N N GENERAL BIOLOGY LAB. Required 1SUNG,HUANG-MO
CHANG SONG-BIN
LIAW HUNG-JIUN *
29 full
[1]5~7
Dept. Bldg. of Life Sciencs89209 Moodle N OT1171 N
Occupational Therapy OT I7 006 I713100 1 Lecture N N HUMAN DEVELOPMENT Required 2TSUI-YING WANG
*
28 1
[1]2~3
College of Medicine501 Moodle N OT1312 N
Occupational Therapy OT I7 015 I717910 1 Practice N N SERVICE STUDY (1) Required 0HUI-ING MA
Yen-Ching Chang *
22 full 未定 Moodle N OT0071 N
Occupational Therapy OT I7 018 I715001 1 Lecture N N INTRODUCTION TO OCCUPATIONAL THERAPY Required 2JER-HAO CHANG
LIN LING-YI
Huang,Pai-Chuan *
Yen-Ching Chang
32 full
[2]7~8
College of Medicine501 Moodle N OT1213 N
Occupational Therapy OT I7 020 A215500 52 1 Lecture N N PHYSICAL EDUCATION (1) Required 0Huang, Hung-Chun 56 4
[5]7~8
NCKU Sport CenterA208 Moodle N OPE0300 N
Occupational Therapy OT I7 021 I710200 1 Lecture N N OCCUPATION AND ACTIVITY Elective 2JER-HAO CHANG
LIN LING-YI
Yen-Ching Chang *
32 1
[4]7~8
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT1221 N
Occupational Therapy OT I7 I700000 Z1 1 Lecture N N GENERAL EDUCATION Required 2 0 full
[2]5~6
Moodle N OT N  
Dept./ Inst. NameDept./ Inst. CodeSerial NumberCourse System NumberClass CodeClassYearCategorygroupCourse taught in EnglishCapstone Courses in General EducationCourse NameElective/ RequiredCreditsInstructorSelectedSpace AvailableScheduleClassroomRemarksspecial conditions for course selectionIndustry Experts Co-teachingCourse No (Attribute Code)Certificate program in interdisciplinaryMoocsRequest Form for Recognition of Credits
Occupational Therapy OT I7 027 I741600 1 Lecture N N COPING AND OCCUPATIONAL ADAPTATION Elective 2TSUI-YING WANG * 27 full
[4]1~2
College of Medicine202D Moodle N OT1226 N
Occupational Therapy OT I7 057 I620100 2 Lecture N N ANATOMY AND LAB. Required 6
HOMG-MING TSAI

SHIO-JEAN,LIN
SHYH-JOU SHIEH
Wu Jiunn-Liang
Cheng Ya-Min
CHANG,CHIH-WEI
Sheng-Min Hsu
Ying Jui Chao
Cheng-Chih Huang
HUANG YU-FANG
Liu Ping-Yen
Kuo,YU-Min
WU,CHIA-CHING *
HSU JUNG YU

WANG YANG-KAO

Wei-Chih Lien
LEE JUNG-SHUN
76 full
[1]5~8
[2]1~4
[4]1~4
[5]1~4
College of Medicine0103 , College of Medicine0103 , College of Medicine0103 , College of Medicine0103 Moodle N PT2006 Regenerative Medicine Technology Program Medical Device Certificate Program N
Occupational Therapy OT I7 I700000 Z3 2 Lecture N N GENERAL EDUCATION Required 2 0 full
[4]5~6
Moodle N OT N  
Occupational Therapy OT I7 I700000 Z2 2 Lecture N N GENERAL EDUCATION Required 2 0 full
[2]5~6
Moodle N OT N  
Occupational Therapy OT I7 I710030 Z 2 Lecture N N PHYSICAL EDUCATION (3) Required 0 0 full
[5]5~6
Moodle N OT N  
Occupational Therapy OT I7 071 I322401 2 Lecture N N PHYSIOLOGY Required 3Tsai,Shaw-Jenq
HUANG,A-MIN
Wu,Sheng-Nan


Alice Y.W. Chang *
Wu, Wei-Li
163 4
[1]1
[3]3~4
College of Medicine0104 , College of Medicine0104 Moodle N MLSB2101 Medical Device Certificate Program N
Occupational Therapy OT I7 073 I722700 2 Lecture N N INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH Required 2Lu,Tsung-Hsueh
HU,SHU-CHEN *
69 1
[4]7~8
College of Medicine0103 Moodle N OT2215 N
Occupational Therapy OT I7 103 I611800 3 Lecture N N INTRODUCTION TO PATHOLOGY Required 2Yan,Jing-Jou
Chang,Kung-Chao
CHENG-CHAN LU
Ho,Chung-Liang
*
TSAI HUNG WEN
Lee Chung-Ta *
Chang, Chen
73 1
[4]1~2
College of Medicine0102 Moodle N PT2002 N
Occupational Therapy OT I7 104 I613000 3 Lecture N N INTRODUCTION TO ORTHOPEDICS Required 1Tai-Hua Yang

YANG,CHYUN-YU
LAI,KUO-AN
SU WEI-REN *
CHANG,CHIH-WEIWu Po-Ting
72 1
[5]7~8
College of Medicine0104 Moodle N PT2005 N
Occupational Therapy OT I7 105 I612000 3 Lecture N N INTRODUCTION TO PEDIATRICS Required 1CHEN JIANN-SHIUHYUAN-YOW CHIOU
Wang,Jieh-Neng
Yang,Yao-Lung *

Yi-Fang Tu
CHOU,YEN-YIN


LIN YUNGCHIEH
69 2
[4]8
College of Medicine0102 Moodle N PT2003 N
Dept./ Inst. NameDept./ Inst. CodeSerial NumberCourse System NumberClass CodeClassYearCategorygroupCourse taught in EnglishCapstone Courses in General EducationCourse NameElective/ RequiredCreditsInstructorSelectedSpace AvailableScheduleClassroomRemarksspecial conditions for course selectionIndustry Experts Co-teachingCourse No (Attribute Code)Certificate program in interdisciplinaryMoocsRequest Form for Recognition of Credits
Occupational Therapy OT I7 106 I612200 3 Lecture N N INTRODUCTION TO SURGERY Required 2LEE JING-WEI *

CHEN,CHUNG-LIN
CHUNG-JYE HUNG
Hui-Ping Hsu


Shih Chun-Wei
TSAI MENG TA
71 2
[1]8~9
College of Medicine0102 Moodle N PT2004 N
Occupational Therapy OT I7 107 I630200 3 Lecture N N INTRODUCTION TO NEUROLOGY Required 1CHOU-CHING LIN *
MING-CHYI PAIHuang,Han-Wei
Yuan-Ting Sun

YI-JEN WU
Sung Pi-Shan
73 1
[5]9
College of Medicine0104 Moodle N PT2016 N
Occupational Therapy OT I7 112 I732100 3 Lecture N N PROSTHETICS AND ORTHOTICS Required 1JER-HAO CHANG *
Hsu,Hsiu-Yuh
Kuo,Li-Chieh
33 full
[5]1
College of MedicineI701 Moodle N OT3111 N
Occupational Therapy OT I7 113 I732200 1 3 Practice N N PROSTHETICS AND ORTHOTICS PRACTICE Required 1JER-HAO CHANG *
Hsu,Hsiu-Yuh
Kuo,Li-Chieh
33 full
[5]2~4
College of MedicineI701 Moodle N OT3171 N
Occupational Therapy OT I7 I700000 Z4 3 Lecture N N GENERAL EDUCATION Required 2 0 full
[4]5~6
Moodle N OT N  
Occupational Therapy OT I7 126 I732500 3 Lecture N N PEDIATRIC ASSESSMENTS (LECTURE AND PRACTICE) Elective 2HWANG YEA-SHWU *
Yang, Hsiu-Ching
12 full
[3]5~7
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3222 N
I732500 3 Practice N N PEDIATRIC ASSESSMENTS (LECTURE AND PRACTICE) Elective 12 full Moodle N OT3222 N  
Occupational Therapy OT I7 127 I732600 3 Lecture N N GROUP ACTIVITY AND PROCESS IN OCCUPATIONAL THERAPY Elective 2TSUI-YING WANG * 18 6
[1]5~6
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3223 N
Occupational Therapy OT I7 128 I715300 3 Lecture N N OCCUPATIONAL THERAPY FOR PSYCHIATRIC CONDITIONS Required 2
TSUI-YING WANG *

Yen-Ching Chang
34 1
[4]3~4
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3212 N
Occupational Therapy OT I7 129 I715400 3 Practice N N OCCUPATIONAL THERAPY FOR PSYCHIATRIC CONDITIONS PRACTICE Required 1
TSUI-YING WANG *

Yen-Ching Chang
34 1
[2]2~4
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3176 N
Dept./ Inst. NameDept./ Inst. CodeSerial NumberCourse System NumberClass CodeClassYearCategorygroupCourse taught in EnglishCapstone Courses in General EducationCourse NameElective/ RequiredCreditsInstructorSelectedSpace AvailableScheduleClassroomRemarksspecial conditions for course selectionIndustry Experts Co-teachingCourse No (Attribute Code)Certificate program in interdisciplinaryMoocsRequest Form for Recognition of Credits
Occupational Therapy OT I7 130 I732800 3 Lecture N N OCCUPATIONAL THERAPY FOR OLDER ADULTS Elective 2LING-HUI CHANG * 14 21
[1]2~3
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3225 N
Occupational Therapy OT I7 131 I730100 3 Lecture N N OCCUPATIONAL THERAPY FOR CHILDREN Required 1HWANG YEA-SHWU
LIN LING-YI *

Yang, Hsiu-Ching
33 2
[3]1
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3114 N
Occupational Therapy OT I7 132 I730300 3 Practice N N OCCUPATIONAL THERAPY FOR CHILDREN PRACTICE Required 1HWANG YEA-SHWU
LIN LING-YI *

Yang, Hsiu-Ching
33 2
[3]2~4
Dept. Bldg. of Occupational TherapyI702 Moodle N OT3174 N
Occupational Therapy OT I7 133 I741500 3 Practice N N OVERSEAS OBSERVERSHIP Elective 2LIN LING-YI *
Huang,Pai-Chuan *
7 8 未定 Moodle N OT4281 N
Occupational Therapy OT I7 151 I741400 4 Discussion N N OCCUPATIONAL THERAPY SEMINAR Required 2JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
HUI-ING MA
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh
*
Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang
33 full 未定 Moodle N OT4293 N
Occupational Therapy OT I7 152 I740410 4 Practice N N CLINICAL PRACTICE OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR PSYCHIATRIC CONDITION(I) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
HUI-ING MA
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh

Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang *
23 10 未定 Moodle N OT4571 N
Occupational Therapy OT I7 153 I740420 4 Practice N N CLINICAL PRACTICE OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR PSYCHIATRIC CONDITION(II) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
HUI-ING MA
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh

Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang *
13 20 未定 Moodle N OT4572 N
Occupational Therapy OT I7 154 I740510 4 Practice N N CLINICAL PRACTICE OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR PHYSICAL DYSFUNCTION(I) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
Hsu,Hsiu-Yuh
HUI-ING MA *
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh

Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang
21 12 未定 Moodle N OT4573 N
Occupational Therapy OT I7 155 I740520 4 Practice N N CLINICAL PRACTICE OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR PHYSICAL DYSFUNCTION(2) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
Hsu,Hsiu-Yuh
HUI-ING MA *
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh

Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang
11 22 未定 Moodle N OT4574 N
Occupational Therapy OT I7 156 I740710 4 Practice N N OCCUPATIONAL THERAPHY CLINIC FOR CHILDREN PRACTICE(I) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
HUI-ING MA
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh
*
Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang
22 11 未定 Moodle N OT4575 N
Dept./ Inst. NameDept./ Inst. CodeSerial NumberCourse System NumberClass CodeClassYearCategorygroupCourse taught in EnglishCapstone Courses in General EducationCourse NameElective/ RequiredCreditsInstructorSelectedSpace AvailableScheduleClassroomRemarksspecial conditions for course selectionIndustry Experts Co-teachingCourse No (Attribute Code)Certificate program in interdisciplinaryMoocsRequest Form for Recognition of Credits
Occupational Therapy OT I7 157 I740720 4 Practice N N OCCUPATIONAL THERAPHY CLINIC FOR CHILDREN PRACTICE(II) Required 5PEI-LUEN TSAI
JER-HAO CHANG
HWANG YEA-SHWU
TSUI-YING WANG
LIN LING-YI
HUI-ING MA
LING-HUI CHANG
Kuo,Li-Chieh
*
Huang,Pai-Chuan
Yen-Ching Chang
10 23 未定 Moodle N OT4576 N